به شهرداری، آتش نشانی و شیرخوارگاه چه می گفتیم؟

آفتاب نیوز :

گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت 12 خرداد، سالروز تاسیس شهرداری (بلدیه) تهران (12 خرداد 1286) سندی را درباره معادل سازی واژه های مربوط به شهرداری (بلدیه) به اشتراک گذاشته است.

در ابتدای سند طبق رسم الخط موجود در سند آمده است: لغات راجع بشهرداری (بلدیه) و اسامی جغرافیایی آذربایجان که فرهنگستان ایران بجای لغات سابق اختیار کرده و مورد تصویب واقع گردیده است بشرح ذیل اشعار می دارد.

بلدیه: شهرداری /  رییس بلدیه: شهردار/ اتیکت سر، ونی تشریفات: آیین/ دارالایتام: پرورشگاه یتیمان/  محله: کوی/ ناحیه: بخش/ باندرل: نوار چسب/ باچ قپان: قپانداری/  مریضخانه بلدی: بیمارستان شهر/ سناتوریوم: آسایشگاه/ قابله: ماما/ زایشگاه: زایشگاه/ فخار: کوره پز/ عوارض متفرقه: خورده باج/ ممیزی بمعنی کنترل: وارسی/ دارالمجزه: نواخانه/ عمله: کارگر/  پست امدادی: تیمارگاه/ دایره تنظیف و تطیح: دایره رفت و روب/ روشنایی: روشنایی/ دایره میاه: میرابی/ اطفاییه: آتش نشانی/  معماری: سختمان/ دارالرضاعیه: شیرخوارگاه/ دارالمساکین: مسکین خانه/ حق الشرب: آب بها/ تعاون بلدی: دستگیری/  معاون فی: دستیار/ Infirmerie : پرستارخانه/ دارالمجانین: تیمارستان/ Hospice: خسته خانه  

به شهرداری، آتش نشانی و شیرخوارگاه چه می گفتیم؟

آیا شما به دنبال کسب اطلاعات بیشتر در مورد "به شهرداری، آتش نشانی و شیرخوارگاه چه می گفتیم؟" هستید؟ با کلیک بر روی فرهنگ و هنر، به دنبال مطالب مرتبط با این موضوع هستید؟ با کلیک بر روی دسته بندی های مرتبط، محتواهای دیگری را کشف کنید. همچنین، ممکن است در این دسته بندی، سریال ها، فیلم ها، کتاب ها و مقالات مفیدی نیز برای شما قرار داشته باشند. بنابراین، همین حالا برای کشف دنیای جذاب و گسترده ی محتواهای مرتبط با "به شهرداری، آتش نشانی و شیرخوارگاه چه می گفتیم؟"، کلیک کنید.